Sitemap  │  Zoeken

VOF en maatschap gaan verdwijnen

Heeft u een VOF of zit u in een maatschap? Dan gaat er binnenkort het een en ander voor u veranderen. Beide rechtsvormen komen namelijk te vervallen. Wat staat u te wachten en wat staat u te doen?

Zoals het er nu uitziet treedt in 2007 de Wet Personenvennootschappen in werking. Opereert uw onderneming op dit moment als maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) en doet u niets, dan wordt uw bedrijf automatisch omgezet in een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV).

Daarmee verandert er alleen iets voor de maatschap. Zo moet een OV ingeschreven worden in het handelsregister en dat is bij een maatschap nu niet verplicht. Daarnaast verandert ook de aansprakelijkheid; binnen een maatschap is elke maat voor een gelijk deel aansprakelijk. Zijn er vier maten dan is ieder daarmee voor 25% aansprakelijk. Die ‘gunstige’ regeling komt te vervallen: binnen een OV is iedere vennoot hoofdelijk (volledig) aansprakelijk.

In eerste instantie zal een schuldeiser van een OV dus proberen zijn vordering op het vennootschapsvermogen te verhalen. Lukt dat niet, dan kan een schuldeiser iedere vennoot (dus ook een voormalige maat) voor het volledige bedrag aanspreken, ook privé. Voor de VOF en CV verandert er bij omzetting in een OV niets; inschrijving in het handelsregister was al verplicht en vennoten binnen een vennootschap zijn ook nu al hoofdelijk aansprakelijk.

Wel of geen rechtspersoonlijkheid?

Naast een gewone OV komt er de OVR: de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Die rechtsvorm is nieuw. Een OVR is, net als een BV en een NV, een rechtspersoon. Een OVR kan daardoor zelf goederen aanschaffen - ook onroerende zaken - en zelf procederen. Als een vennootschap of een maatschap nu een pand koopt, dan wordt het pand eigendom van alle maten of vennoten. Straks is het pand gewoon eigendom van de onderneming en dat kan grote voordelen hebben als een van de vennoten opstapt.

Voordelen van rechtspersoonlijkheid

Bij toetreding of uittreding van een vennoot binnen een OVR biedt het hebben van rechtspersoonlijkheid voordelen. Als er nu bij een VOF, CV of maatschap een vennoot toetreedt of uittreedt, moet de ‘oude’ onderneming ontbonden en verdeeld worden. Juridisch gezien ontstaat er tenslotte een andere vennootschap. Die rompslomp is straks van de baan. Treedt onder het nieuwe regime een vennoot toe of uit, dan verwisselt alleen zijn aandeel in de onderneming van eigenaar. Het bedrijf zelf blijft gewoon bestaan. Vennoten kunnen hun aandeel daardoor voortaan ook eenvoudig overdragen aan een ander.

Aansprakelijkheid blijft hetzelfde

Voor de aansprakelijkheid van de vennoten maakt het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid overigens niet uit. Anders dan bij een BV blijft bij een OVR ieder hoofdelijk aansprakelijk. Het lijkt aantrekkelijk om die aansprakelijkheid dan maar anders te regelen, maar helaas – dat kan niet. Van de aansprakelijkheidsregeling mag niet worden afgeweken.

Fiscaal verandert er trouwens niets: vennoten blijven voor hun aandeel onder de inkomstenbelasting vallen. De OV of OVR zijn net als de maatschap, VOF en CV niet zelfstandig belastingplichtig. Het toekomstige fiscale regime is nog niet helemaal afgekaart, dus er kan nog het een en ander wijzigen.

De keuze is aan u

Doet u niets, dan gaat uw VOF, CV of maatschap straks verder als OV. U moet wel de inschrijving in het handelsregister regelen en op uw briefpapier OV vermelden. Kiest u voor rechtspersoonlijkheid dan moet u via een notaris een nieuwe overeenkomst opstellen. In die overeenkomst moet duidelijk staan dat de onderneming een rechtspersoon is. Bij inschrijving in het handelsregister moet u ook duidelijk vermelden dat de onderneming een rechtspersoon is en op uw correspondentie moet u voortaan OVR vermelden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt juni 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -