Sitemap  │  Zoeken

veiligheid - arbeidsomstandigheden - milieu

Naast advisering en implementatie van managementsystemen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu, wordt ook ondersteuning gegeven op de volgende gebieden:

Veiligheids- en Arbo-cursussen

Met de vaste en gerenommeerde opleidingspartner Hofstra Trainingen BV met leslocaties in Noord- en Oost-Nederland, examenlocaties in het gehele land en in-company-lesmogelijkheden worden voor cliŽnten van a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning veiligheids- en arbocursussen verzorgt tegen een concurrerend tarief. Deze cursussen zijn:

Omschrijving cursus

Doelgroep

Basisveiligheid VCA (B-VCA), duur 2 dagen inclusief examen of 4 avonden inclusief examen.

Operationele medewerkers

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA), duur 2 dagen inclusief examen of 4 avonden inclusief examen .

Medewerkers die leiding geven aan operationele medewerkers 

Bedrijfshulpverlening, duur 2 dagen inclusief examen.

Alle medewerkers

Herhaling Bedrijfshulpverlening, duur 1 dag of 1 avond

Alle medewerkers

Veilig hijsen, duur 1 dag of twee avonden.

Medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen

Veilig werken met hoogwerker, duur 1 dag of 2 avonden. Medewerkers die hoogwerkers bedienen en besturen
Preventiemedewerker, duur 1 dag Medewerkers die door de werkgever is aangewezen zijn als preventiemedewerker
Vakopleiding heftruckchauffeur, duur 1 dag of 2 avonden. Medewerkers die dagelijks intern transport verzorgen met een heftruck
Veilig werken met de shovel (in-company) Medewerkers die dagelijks "intern" transport verzorgen met een shovel

Genoemde cursussen kunnen bij voldoende deelname (vaak al vanaf 4 tot 8 personen!) eventueel bedrijfsintern verzorgt worden. Natuurlijk worden deze cursussen afgesloten met een geldig examen. Vaak zijn voor voornoemde cursussen diverse subsidieregelingen aanwezig (zowel voor verlet- als cursuskosten). Daarnaast kunnen de cursussen veelal op aaneensluitende middagen en avonden gegeven worden zodat productieverlies zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook voldoen bepaalde cursussen aan de CCV-eisen ten behoeve van de code 95 (groot-rijbewijs). Voor meer informatie neem u contact op met a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning of klik op het logo voor direct contact met Hofstra Trainingen BV.

Wilt u weten of een medewerker zijn VOL-VCA of Basisveiligheid (VCA) heeft behaald, of wilt u controleren of er geen diplomafraude wordt gepleegd, check dan het Centraal Dilpomaregister door hier te klikken.

Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. De werkgever is verplicht zich door een gecertificeerde Arbo-dienst te laten ondersteunen bij de toetsing van de RI&E. [N.B! Werkgevers die niet meer dan 40 uur per week arbeid laten verrichten (door ťťn of meerdere werknemers gezamenlijk) en vrijwilligersorganisaties zijn van deze verplichting vrijgesteld].

Op 1 november 1999 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Daarin is opgenomen dat een werkgever de verplichting heeft om een plan van aanpak (pva) op te stellen. In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn concrete maatregelen in verband met de geÔnventariseerde risico's worden genomen. Tevens is bepaald dat de werkgever jaarlijks rapporteert aan de werknemers(vertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Sinds 1 januari 1994 is een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) een verplichting voor werkgevers. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Ook het "plan van aanpak" is expliciet opgenomen in de wettekst (art. 5 lid 2) en maakt sinds de laatste wijziging van de Arbo-wet integraal deel uit van de RI&E. De Arbeidsinspectie controleert werkgevers op de naleving van deze RI&E-verplichting. Tevens toetst de Arbeidsinspectie de praktijkomstandigheden op de `werkvloer' aan de RI&E en het plan van aanpak.

Een RI&E moet volgens artikel 5 van de Arbo-wet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 •  

de RI&E moet compleet zijn (voorkom dat bijvoorbeeld werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers over het hoofd worden gezien);

 •  

de RI&E moet betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven);

 •  

de RI&E moet actueel zijn (dus de recente stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd.

 •  

de RI&E moet op schrift staan; een afschrift moet aan de OR worden overhandigd; de RI&E moet door elke werknemer kunnen worden ingezien;

 •  

de RI&E besteedt afzonderlijk aandacht aan risico's betreffende bijzondere categorieŽn van werknemers, te weten:

 • jeugdigen

 • ouderen

 • gehandicapten

 • zwangere werkneemsters

 • thuiswerkers

 • vakantiewerkers

 • werknemers met deeltijdbanen

 • werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

 •  

in de RI&E dient aandacht te worden besteed aan alle aspecten betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers;

de RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen:

 • inventarisatie van risico's

 • evaluatie van risico's (beoordeling van het gevaar)

 • toets van de Arbo-dienst betreffende de RI&E

 • plan van aanpak

 • adviezen van de arbodienst betreffende het plan van aanpak

Pas als deze aspecten gerealiseerd zijn, heeft de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan. 

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning wordt vaak ingezet voor het begeleiden van het bovenstaande traject en daarnaast bij het opstellen, evalueren (inclusief het bepalen van de effectiviteit van de genomen maatregelen), aanpassen en implementeren (en communiceren) van het jaarlijkse plan van aanpak.

Toolboxmeetings/veiligheidsinstructies

Uitvoering geven aan periodieke veiligheidsinstructies (o.a. in de vorm van toolboxmeetings zoals de VCA voorschrijft) blijkt aan moeilijke opgave te zijn voor ondernemers. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning  kunt u hierin ondersteunen. Zo kan de feitelijke uitvoering van periodieke veiligheidsinstructies deels uit handen worden genomen. Het geheel uit handen nemen is niet de bedoeling omdat de direct-leidinggevende hierbij te allen tijde betrokken moet blijven. Daarnaast kan ondersteuning worden verleend in het aanleveren van toolboxmeetingonderwerpen, de organisatie van de periodieke instructie en/of de training van instructeurs. Op deze manier werkt u op een eenvoudige manier aan bewustwording en veiligheidsverhoging.

Bedrijfsnoodplannen

Om voor te bereiden op mogelijke calamiteiten (zoals: brand, ernstige ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke (afval) stoffen, explosiegevaar of andere ongewenste gebeurtenissen) kunt u een bedrijfsnoodplan opstellen. In een bedrijfsnoodplan staan alle maatregelen en voorzieningen beschreven hoe te handelen indien er een calamiteit plaatsvindt.

Doel van het bedrijfsnoodplan:

 • Het voorkomen van calamiteiten; 

 • Beschermen van mensen binnen en in de omgeving van het bedrijfsterrein; 

 • Het treffen van noodzakelijke voorzieningen bij calamiteiten; 

 • Medewerkers informeren over hoe te handelen, indien er zich een calamiteit voordoet; 

 • Beperken van persoonlijke en materiŽle schade.

Volgens de Arbowet (en daarnaast vaak ook via de milieuvergunning en uw verzekering) bent u, als werkgever, verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Hierbij dient de werkgever doeltreffende maatregelen te nemen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen zodat schade van de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Uw bedrijf dient daarnaast te beschikken over medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV).

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen en inwerking stellen van een bedrijfsnoodplan.

VGM-projectplannen

In bepaalde gevallen zal een hoofdaannemer projecten uit moeten voeren conform aan VGM-projectplan. Wettelijk gezien is het pas relevant bij projecten die meer dan 500 mandagen beslaan of projecten van tenminste 20 werkdagen waarbij op een of meer werkdagen tenminste 30 werknemers op de bouw aanwezig zijn.

Daarnaast kan het zijn dat u als onderaannemer de vraag krijgt een VGM-deelplan aan te leveren. 

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning helpt u bij het voldoen aan al uw VGM-projectplan-eisen.

VGM-inspecties op project

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning voert vaak VGM-inspecties (tevens eis in de VCA) uit voor haar opdrachtgevers. Dit ter bepaling van het niveau van veilig werken en noodzakelijke verbeteringen en het vergroten van de betrokkenheid en bewustwording van de medewerkers bij veilig werken.

Arbeidsomstandigheden/Arbowet/Arbo-advies

Naast bovenstaande onderdelen blijven vaak nog een veelvoud van vragen over betreffende de Arbo-wet. Door gebruik te maken van het eigen netwerk en diverse informatiebronnen kan op (bijna) alle vragen een helder antwoord gegeven worden!

Bouwstoffenbesluit

Bijna alle werkzaamheden van a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning gericht op het bouwstoffenbesluit hebben te maken met certificeerbare schema van bijvoorbeeld SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek) en SBC (Stichting Beheer Certificatieregelingen). Zie hiertoe het onderdeel: managementsystemen - certificering op deze website.

Milieuvergunningen

Het succesvol aanvragen van de juiste milieuvergunningen of een revisie hiervan kan een lastige en tijdrovende klus zijn. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning kan u deze zorg uit handen nemen en in overleg met u, vergunningverlenende en vergunninghandhavende instanties zorg dragen voor continuÔteit van uw werkzaamheden!

Ook het opstellen van bedrijfsmilieuplannen (BMP), energiebesparingsplannen (EBP) en milieurisicoanalyses (MRA) kunnen wij voor u verzorgen. Ook kunnen wij via ons netwerk energiebesparingsonderzoeken laten uitvoeren. Genoemde zaken zijn bijna altijd een verplichting voor type C bedrijven.

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa&mo kampen.