Sitemap  │  Zoeken

De nieuwe VAR biedt meer houvast

Welke prijs spreken we af? Die vraag vergeet u als zelfstandige of als opdrachtgever zelden te stellen voor u aan een samenwerking begint. De vraag ‘hoe beoordeelt de fiscus die betaling’ zou u automatisch moeten meenemen. De VAR helpt u die vraag te beantwoorden.

Een interimmer die vijf weken ziektevervanging doet en elke dag doorbrengt in het kantoor van zijn opdrachtgever, is die in loondienst? Een ict’er, die op zijn zolderkamer drie keer achter elkaar een klus doet voor dezelfde opdrachtgever, geldt die als zelfstandige?

Met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunt u de Belastingdienst vragen uw situatie te beoordelen, voordat de werkzaamheden beginnen. En daarmee krijgt u antwoord op de hamvraag: moet de opdrachtgever loonheffing en premie werknemersverzekeringen betalen voor de zelfstandige die hij inhuurt?

De VAR bestaat al langer, maar is per 1 januari 2005 vernieuwd. In dit artikel leest u over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de VAR.

Vier soorten VAR
Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) die een nieuwe opdracht aanneemt, doet er goed aan een VAR aan te vragen. Wettelijk verplicht is dat overigens niet, maar een opdrachtgever kan er wel om vragen. De opdrachtgever heeft namelijk een kopie van de VAR-beschikking nodig om gevrijwaard te blijven van naheffingen.

Een VAR is alleen geldig als:de werkzaamheden die erop vermeld staan, overeenkomen met het werk dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Stel, u wordt ingehuurd als thuiszorger. Maar omdat u vroeger een blauwe maandag een secretaresseopleiding heeft gedaan, doet af en toe wat administratief werk voor diezelfde opdrachtgever. In dat geval heeft u een tweede VAR nodig. Let op: de werkzaamheden worden verricht in de periode dat de VAR geldig is.

Een speciale unit van de Belastingdienst beoordeelt de aanvraag, niet uw eigen belastinginspecteur. De fiscus kan kiezen uit vier soorten VAR: VAR loon, VAR ROW, VAR WUO, VAR DGA. Welke criteria er vastzitten aan die verschillende VAR’ren is bedrijfsgeheim, zegt Belastingdienst. De trefwoorden die u hieronder vindt, zijn dan ook niet meer dan indicaties! Bijkomend probleem is dat de fiscus en het UWV – dat in beeld komt vanwege de premie werknemersverzekeringen – gelijke situaties soms anders inschatten. Krijgt u een ander soort VAR dan u had verwacht, kunt u natuurlijk altijd bezwaar aantekenen.

VAR loon uit dienstbetrekking: Er bestaat een gezagsverhouding tussen u en de opdrachtgever, u moet het werk zélf uitvoeren, tijdens vakantie en ziekte loopt de betaling door.
Als de Belastingdienst een VAR loon toekent, moet de opdrachtgever loonheffing betalen.
Om te bepalen of hij ook werknemerspremies verschuldigd is, moet de opdrachtgever vaststellen of er sprake is van een – al dan niet fictief – dienstverband. Begin dit jaar hebben de Belastingdienst en het UWV daarvoor gezamenlijk criteria op een rijtje gezet, maar de beoordeling van uw situatie blijft altijd maatwerk. Heeft u vragen over werknemersverzekeringen, kunt u bellen met de Servicedesk UWV: 020 – 687 5151.

VAR Resultaat uit Overige Werkzaamheden: Betaling geldt noch als loon, noch als winst. De VAR ROW is het best vergelijkbaar met ‘het bakje overigen’. De VAR ROW is de lastigste van het stel omdat die het minste zekerheid biedt. Als een opdrachtnemer zich meldt met een VAR ROW, moet de opdrachtgever zelf vaststellen of de opdrachtnemer een (fictief) dienstverband heeft. De Belastingdienst en het UWV behouden zich het recht voor om af te wijken van die inschatting.
Om een naheffing te voorkomen, kunnen opdrachtgever en –nemer besluiten dat ze de betaling als loon beschouwen. Wanneer u kiest voor deze zogenaamde opting-in-regeling, moet u dat gezamenlijk melden bij het belastingkantoor van de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich daarmee loonheffing te betalen. Opting in geldt niet voor de premie werknemersverzekeringen. Daarover moet u met het UWV tot een regeling komen. De Servicedesk UWV: 020 – 687 5151.

VAR Winst Uit Onderneming: Er is geen gezagsverhouding tussen u en de opdrachtgever, u krijgt niet doorbetaald tijdens ziekte of vakantie, u maakt winst, u maakt reclame, u loopt ondernemersrisico, u heeft meerdere klanten e.d.
Een VAR WUO schept duidelijkheid: de opdrachtgever hoeft geen loonheffing en geen premie werknemersverzekeringen te betalen. De opdrachtnemer is daarvoor dus niet verzekerd en kan geen aanspraak maken op een uitkering. Mocht u de term tegenkomen: die vrijwaring van betalingsverplichtingen noemt de Belastingdienst ‘uitgebreide rechtsgevolgen’.

VAR Directeur Groot-Aandeelhouder: Eén volzin: de inkomsten uit werkzaamheden zijn voor rekening en risico van uw vennootschap. Ook voor de VAR DGA geldt: de opdrachtgever heeft de zekerheid dat hij geen loonheffing en premie werknemersverzekeringen hoeft te betalen. De opdrachtnemer is daarvoor dus niet verzekerd en kan geen aanspraak maken op een uitkering. Ook de VAR DGA biedt dus die zogenaamde ‘uitgebreide rechtsgevolgen’.

Uw positie als opdrachtgever

U kunt geen VAR aanvragen, de opdrachtnemer moet dat doen.

Een geldige VAR WUO of een VAR DGA geven u de zekerheid dat u geen loonheffing of premie werknemersverzekeringen hoeft te betalen. Als de Belastingdienst – bijvoorbeeld op basis van aanvullende informatie – een toegekende VAR WUO of VAR DGA achteraf omzet in een VAR loon of een VAR ROW, hoeft u als opdrachtgever niet te vrezen voor een naheffing. Tenminste als u te goeder trouw heeft gehandeld en aan de voorwaarden (zie hieronder) voldoet.

Een VAR loon geeft u de zekerheid dat u loonheffing moet betalen voor de zzp'er die u inhuurt. Voor de premie werknemersverzekeringen moet u zelf een inschatting maken of er sprake is van een (fictief) dienstverband.

Bij een VAR ROW moet u zelf vaststellen of er sprake is van een (fictief) dienstverband. De fiscus en het UWV kunnen achteraf afwijken van uw conclusie.

U bent verplicht een kopie van de VAR WUO of de VAR DGA in uw administratie te bewaren. Ook moet u de identiteit van de zelfstandige vast stellen en een kopie van zijn identiteitsbewijs te bewaren.

U kunt alleen rechten ontlenen aan een geldige VAR! De criteria daarvoor vindt u aan het begin van dit artikel.

Uw positie als opdrachtnemer

Een VAR aanvragen is niet verplicht, maar uw opdrachtgever kan er wel op aandringen. Hij is verplicht een kopie van de VAR WUO of DGA te bewaren, wil hij gevrijwaard blijven van loonheffing. Maar de opdrachtgever kan de VAR niet zelf aanvragen, u moet dat doen.

Veranderen uw omstandigheden – de aard van uw werkzaamheden bijvoorbeeld – meldt u dat aan de Belastingdienst door een nieuw aanvraagformulier in te vullen.

Voor alle VAR’ren geldt: komt de Belastingdienst – bijvoorbeeld naar aanleiding van uw aangifte of na onderzoek van de loonadministratie van uw opdrachtgever(s) – tot de conclusie dat u een verkeerde VAR is toegekend, kan die worden gewijzigd. Als de fiscus oordeelt dat u bewust verkeerde informatie heeft gegeven, kan u een boete worden opgelegd.

Verandert uw VAR WUO of DGA in een VAR loon of VAR ROW, kan dat gevolgen hebben voor de aftrekposten - denk aan zelfstandigen- of investeringsaftrek - op uw jaaraangifte. 

Aanvragen, bezwaar en beroep

Op het aanvraagformulier voor de VAR vindt u veel ja/nee-vragen, terwijl u graag wat mitsen en maren zou toevoegen. Daar is geen ruimte voor. Kies voor het antwoord dat het dichtste bij de waarheid komt. Maximaal acht weken na indiening van uw aanvraag, krijgt u uw VAR. Die is één kalenderjaar geldig, alleen voor de werkzaamheden die erop vermeld staan. Heeft u voor 1 november een opdracht binnengehaald die na 1 januari doorloopt, dan is de VAR voor die opdracht maximaal nog één jaar geldig. Bent u van meerdere markten thuis, dan moet u voor alle verschillende diensten die u aanbiedt een andere VAR aanvragen.

Bent u het niet eens met het soort VAR dat u ontvangt, dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. Op dat bezwaar krijgt u binnen zes weken antwoord.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt juni 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -