Sitemap  │  Zoeken

organisatieadvies - procesverbetering

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Er kunnen tal van redenen zijn om de organisatie te willen veranderen en verbeteren. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning kiest ervoor deze verandering aan te pakken door de inrichting van bedrijfsprocessen te herzien. Deze keuze is gemaakt omdat verandering van bedrijfsprocessen:

 • eenvoudig en snel te realiseren is;

 • niet als bedreigend wordt ervaren;

 • een direct meetbaar resultaat en een groot uitstralingseffect heeft, 

 • en vooral omdat de acties die gericht zijn op cultuurverandering gedragen dienen te worden door mensen die er straks mee moeten werken en 

 • bedrijfsprocessen zichtbaar, concreet en tastbaar zijn.

Verandering van bedrijfsprocessen die door de medewerkers in een organisatie wordt gedragen, heeft dus gevolgen voor de structuur ťn de cultuur van een bedrijf. Deze nieuwe cultuur ontstaat al tijdens de verandering in de bedrijfsprocessen en bij de mensen. Deze verandering kenmerkt zich door drie uitgangspunten:

 • acceptatie van de veranderingsvoorstellen;

 • verandering van de bedrijfsprocessen;

 • meetbare resultaten.

Om vooraf vastgestelde en meetbare resultaten te kunnen bereiken, wordt bij de optimalisering van bedrijfsprocessen aandacht gegeven aan:

 • de diensten/producten en een modulaire opbouw daarvan;

 • de integrale werkprocessen inclusief productiebesturing;

 • de structuur waarin personen/afdelingen met elkaar samenwerken;

 • de vereiste kwaliteit en kwantiteit van mensen en middelen.

Samenwerken aan veranderen. Om acceptatie te verkrijgen, maar ook omdat in alle geledingen van de organisatie onmisbare kennis beschikbaar is. En die moet benut worden.

Strategische bedrijfsvoering middels TQM en INK

Voor veel bedrijven die al een aantal jaren aan kwaliteitsverbetering volgens ISO 9001: 2000 hebben gewerkt, is het INK-zelfevaluatiemodel de volgende stap op weg naar Totale Kwaliteit.

Dit "INK-zelfevaluatiemodel" is afgeleid van het EFQM-model van de European Foundation for Quality Management. Het INK-zelfevaluatiemodel vormt een leidraad voor het bepalen van huidige en gewenste kwaliteitsniveaus van een organisatie aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.

Het INK-zelfevaluatiemodel definieert een aantal deel-aspecten met bijbehorende ontwikkelfases voor elk van de 9 Aandachtsgebieden, onderverdeeld in 5 organisatiegebieden en 4 resultaatgebieden. Het 10e gebied geeft aan dat we aan de hand van de resultaten leren en zonodig verbeteren.

Aan de hand hiervan kan elke organisatie een kwaliteitsmeting (Positiebepaling of Zelfevaluatie) uitvoeren, door voor elk deelaspect uit een van de bijbehorende ontwikkelfases te kiezen. Het is een uitstekend instrument om de planning- en controlcyclus verder te professionaliseren.

Betere prestaties door toepassing van de Balanced Scorecard

Zowel profit– als non-profit organisaties dienen zich te profileren met verbeterde dienstverlening, kosten te verlagen en flexibel op de markt te reageren. Echter binnen veel bedrijven is de managementrapportage eenzijdig. Er wordt slechts gekeken naar de financiŽle maatstaven en niet naar niet-financiŽle prestaties. Dit is een eenzijdige, niet op de toekomst gerichte benadering en is niet gerelateerd aan strategische doelstellingen. De Balanced Score Card (BSC) - een eenvoudig en logisch sturings– en beheersingselement— gaat uit van 4 criteria die de prestaties van een organisatie meten vanuit vier verschillende perspectieven, t.w. Het financieel, intern, klant– en innovatie– c.q. leerperspectief. Het uitgangspunt is het vaststellen van doelen en het meten van prestaties, waarna zonodig bijsturing kan plaatsvinden.

De BSC kan gebruikt worden om:

 • De strategie te vertalen naar operationele doelstellingen in jaarplannen en activiteitenplannen;

 • Invulling te geven aan de interne rapportages van de organisatie;

 • Discrepanties tussen doelen en resultaten tegen te gaan.

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.