Sitemap  │  Zoeken

managementsystemen - certificering

Wat is een managementsysteem?

In een managementsysteem worden eisen van klanten, overheidsmaatregelen, bedrijfsbeleid, procedures en werkinstructies overzichtelijk vastgelegd, en uitgewerkt naar duidelijke afspraken voor betrokken functionarissen. Een goed managementsysteem gaat dus verder dan alleen het beschrijven van de aandachtspunten. Zo moet ook duidelijk zijn: 

  • welke verantwoordelijkheden functionarissen in de organisatie hebben,

  • wanneer zaken geregeld moeten zijn,

  • hoe het resultaat bewaakt moet worden.

Het opzetten en onderhouden van zorgsystemen is meestal een complexe en tijdrovende klus, waarbij veel informatie met anderen moet worden besproken (document distributie). In de praktijk blijkt dat een managementsysteem nooit op zichzelf staat, maar altijd onderdeel is van een groter geheel. De integratie van het managementsysteem in de dagelijkse werkzaamheden maakt het mogelijk de meest complexe systemen succesvol te laten functioneren.

Veelvoud van normen

In Nederland (en daarbuiten) bestaat een veelvoud aan normen waaruit vaak moeilijk te kiezen valt welke een toegevoegde waarde kan betekenen voor uw organisatie. Daarnaast zullen de vele afkortingen u niet genoeg zeggen. Daarom wordt per norm een korte heldere uitleg gegeven van de inhoud. 

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning wordt vaak ingezet bij ondersteunen van ondernemers bij het opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen gebaseerd op deze normen (of ze nu wel of niet gecertificeerd zijn).

Kwaliteitszorg volgens ISO 9001

De ISO 9001 norm behoeft eigenlijk geen introductie meer. Deze internationale norm (officieel NEN-ISO 9001: 2008) geeft in 8 hoofdstukken diverse eisen weer waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Dit systeem is bedoeld voor het beheersen van primaire en secundaire processen binnen een organisatie. Daarnaast wordt deze gebruikt voor het continu kunnen verbeteren van processen en de klantentevredenheid. 

Kwaliteitszorg volgens KZS

Deze norm is op initiatief van de brancheorganisatie voor de schadeherstelbedrijven FOCWA opgesteld in overleg met de opdrachtgevers (verzekerings-/leasemaatschappijen en de ANWB als vertegenwoordiger van de individuele opdrachtgever) en toeleveranciers (automobielbedrijven, automobielimporteurs en autolakleveranciers). De norm is vastgesteld door het College van Deskundigen KZS, waarin belanghebbende partijen op het gebied van autoschadeherstel zijn vertegenwoordigd. De KZS norm is gebaseerd op de ISO 9001 norm maar heeft een absoluut minimum aan verplichte procedures. Het zijn er niet meer dan vier, te weten:

  • Het melden, registreren en opvolgen van afwijkingen of veranderingen in het bedrijfsproces; 

  • Het registreren en opvolgen van klachten; 

  • Het controleren en (preventief) onderhouden van technische installaties; 

  • Het uitvoeren van werkzaamheden die kritiek zijn voor de veiligheid, bedrijfszekerheid en/of levensduur van het herstelde voertuig.

Voor de andere normelementen moet de ondernemer bij de beoordeling kunnen aantonen dat het systeem voldoet aan de normtekst.

De KZS-norm is bedoeld om te worden gebruikt door autoschadeherstelbedrijven die primair schades herstellen aan personenauto’s en/of bedrijfswagens (maximaal 3500 kg) in eigen bedrijf/organisatie. De in deze norm opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een certificaat voor schadeherstelbedrijven.

Kwaliteitszorg volgens een BRL

De stichting KOMO heeft in de bouwsector verschillende BRL’s (beoordelingsrichtlijnen) ontwikkeld. BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden/activiteiten. 

BRL’s worden als product- of als procesnorm ontwikkeld. De systeem-BRL’s zijn vaak uitbreidingen van de ISO 9000 eisen zijn daarom gecombineerd te beoordelen en te certificeren. Voorbeelden van BRL's zijn:

SBC-SL007

Is bestemd voor slopen.

SIKB 1000

Is bestemd om te worden toegepast bij de bemonstering van grond- en bouwstoffen zoals bedoeld is in het Bouwstoffenbesluit. 

BRL 5050

Is bestemd voor Algemeen Asbestverwijderen, waarbij het asbest verwijderd wordt dat aard- en nagelvast verbonden is met bouwwerken en/of objecten. 

BRL 9101

Is bestemd voor de uitvoering van het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

SIKB 9308

Is bestemd voor grond voor toepassing in werken.

BRL 9600

Is bestemd voor Afbouwwerkzaamheden (voorheen BRL 2212, montage van systeemwanden en/of systeemplafonds.)

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook BRL's voor installatiebedrijven, de certificering van zand en BSA-granulaten etc.

Arbozorg volgens de OHSAS 18001

De OHSAS 18001 is een internationale norm, OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’: vrij vertaald de vereisten voor het beheersen van de Gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten bedrijven van toepassing.

Met een arbomanagementsysteem kunt u opdrachtgevers, Arbeidsinspectie en anderen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie goed geregeld zijn, dat risico’s geÔnventariseerd en geŽvalueerd worden en dat de medewerkers aangezet zijn gericht te leren van ervaringen. De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van de ISO 9001:2000 en de ISO 14001, wat de integratie van de verschillende standaarden in ťťn systeem en het uitvoeren van gecombineerde audits (het beoordelen van meerdere standaarden tegelijkertijd) vergemakkelijkt.

Klik hier om na te gaan of een organisatie OHSAS 18001-gecertificeerd is.

Veiligheidszorg volgens de VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Deze certificeerbare veiligheidschecklijst komt oorspronke≠lijk vanuit de petrochemische industrie, waar vooral de grotere bedrijven bijzondere veiligheidseisen stelden aan hun aannemers. Tegenwoordig is het ook toepasbaar voor bedrijven uit andere branches, zoals bouwbedrijven, transportbedrijven met veel verticaal transport, schoonmaakbe≠drijven, schildersbedrijven, installatiebedrijven en grondverzetbedrij≠ven. VCA is geen verplichting in binnen de Arbo-wetgeving maar geeft wel een degelijke basis aan de Arbo-wetgeving te voldoen. Daarnaast kan het systeem ook handvaten geven om bijvoorbeeld te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Ook kan de VCA uitgebreid worden met de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR). Met de toevoeging van de BTR wordt beoogd, dat het desbetreffende managementsysteem niet alleen de algemene arbeidsveiligheid omvat, maar ook de arbeidsveiligheid specifiek in relatie tot het railsysteem. Het betreft hier voornamelijk de veiligheid met betrekking tot aanrijd- en elektrocutierisico’s.

Klik hier om na te gaan of een organisatie VCA-gecertificeerd is.

Veiligheidszorg volgens de VCU

VCU is een afkorting voor VGM Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Het certificaat is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar: opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen en bedrijven met een VCA certificaat.

Klik hier om na te gaan of een organisatie VCU-gecertificeerd is.

Milieuzorg volgens ISO 14001

De essentie van deze internationale norm is dat bij elk ongewenst (neven)effect op de natuurlijke omgeving moet worden overwogen om te komen tot een gedocumenteerd systeem dat in relatie tot bepaalde doelstellingen systematisch de milieubelasting van een organisatie vermindert. 

In toenemende mate worden bedrijven door overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties gevraagd hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu zichtbaar te maken.

Het invoeren van een milieuzorgsysteem is een uitstekende instrument om invulling te geven aan bovenstaande verantwoordelijkheid. Certificatie ervan zorgt ervoor dat uw organisatie op een onafhankelijke wijze wordt beoordeeld en waar mogelijk wordt gestimuleerd om in de toekomst verdere verbeteringen aan het systeem door te voeren.

Klik hier om na te gaan of een organisatie NEN 14001-gecertificeerd is.

Milieuzorg volgens EMAS

Naast ISO 14001 kan ook gekozen worden voor de EMAS-Verordening (ECO Management and Audit Scheme van de Europese Unie). Doel is om bedrijven te stimuleren een Milieubeheerssysteem in te voeren en hun milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Hiertoe dient een organisatie rekening te houden met een aantal zaken: het formuleren van milieubeleidsmaatregelen en een milieuprogramma, het implementeren van een milieubeheerssysteem en het opstellen van een Milieu Verklaring.

Voedselveiligheid volgens HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een procesbeheersingsysteem gebaseerd op het onderkennen van kritische punten in het productieproces en het beheersen ervan. In de praktijk betekent dit, dat ieder bedrijf zijn productieproces kritisch moet bekijken en beschrijven. Hierbij moeten de meest kritische punten in het proces worden opgespoord en voor de kritische beheerspunten (CCP's) moeten beheersmaatregelen worden opgesteld.

Voedselveiligheid volgens GMP+

Deze norm is met name bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die restproducten afzetten in de diervoedersector. Om te kunnen leveren aan diervoederbedrijven en grondstoffenhandelaren, dienen in Nederland gevestigde leveranciers van voedermiddelen of grondstoffen minimaal te voldoen aan de voorwaarden van GMP-Gelijkwaardigheid Leveranciers. 

Aangezien deze levensmiddelenbedrijven vaak al in het bezit zijn van het ISO- en/of HACCP- certificaat heeft het Productschap Diervoeder de GMP-Gelijkwaardigheid Leveranciers standaard zoveel mogelijk laten aansluiten op deze kwaliteitssystemen. De GMP-Gelijkwaardigheid Leveranciers bevat naast alle relevante onderdelen van de ISO 9001 standaard en HACCP, enkele specifieke (relevante) GMP-beheersmaatregelen. 

Alle bedrijven die GMP-Gelijkwaardig zijn, worden op een openbare lijst geplaatst. Deze bedrijven zijn dan gerechtigd om voedermiddelen in de diervoedersector af te zetten. Voordat bedrijven op deze lijst geplaatst worden, dient een verificatie door de certificerende instelling te hebben plaatsgevonden. 

Voedselveiligheid volgens BRC 3

De British Retail Consortium (BRC 3) is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De BRC vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn (Goede HygiŽne Praktijk vereisten).

Het BRC-schema bestaat uit een inspection protocol en een technical standard. Het inspection protocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technical standard, een uitgebreide checklist, is waar het voor leveranciers van levensmiddelen om draait.

Voedselveiligheid volgens de hygiŽnecode voor de transportsector

TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en verladersorganisatie EVO hebben samen deze code ontwikkeld. De hygiŽnecode, die is goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een handleiding, gebaseerd op de HACCP-principes. De kern van deze hygiŽnecode bestaat uit eisen aan persoonlijke hygiŽne en de reiniging en desinfectie van voertuigen en hulpmiddelen en temperatuurvoorschriften. Door deze code moet voedselveiligheid in de transportbranche op eenvoudige en adequate wijze opgepakt kunnen worden.

Als een transporteur aan de eisen van de hygiŽnecode voldoet, dan kan de vervoerder het certificaat 'Voedselveiligheidszorg' aanvragen. Met dit certificaat kunnen vervoerders duidelijk aan opdrachtgevers laten zien dat aan de voorwaarden is voldaan. Opdrachtgevers vragen steeds meer naar waarborging van voedselveiligheid door een certificaat. "De opdrachtgever wil weten dat men voedselveilig aan het vervoeren bent. Ze willen weten dat er op de juiste manier met de levensmiddelen wordt omgegaan, inclusief borging." Zo is er volgens hem steeds meer aandacht voor de registratie van de temperatuur tijdens het transport en de opslag van levensmiddelen.

Met het certificaat wil de transportsector vooral tegemoet komen aan eisen en wensen van producenten, grootwinkelbedrijven en detailhandelaren in de levensmiddelensector. Vervoerders kunnen zich daarmee op eenvoudige en goedkope wijze presenteren naar een opdrachtgever.

Integratie en onderhoud

Om aan bovenstaande normen te kunnen voldoen, verdient het de aanbeveling een effectief managementsysteem te hebben geÔmplementeerd volgens de ISO 9001: 2008 normering. Vervolgens kunnen hier de betreffende norm(en) eenvoudig in opgenomen worden: beter voor het overzicht, de werkbaarheid en de beheersbaarheid.
Middels het “onderhouden” van managementsystemen blijft het effectief en renderend! Onder onderhoud wordt veelal verstaan: het toetsen van de werkbaarheid en operationaliteit van het managementsysteem middels interne auditting, het optimaliseren van het systeem middels motiveren van de gebruikers en het aanpassen van systeemelementen en natuurlijk het bewaken van actiepunten, doelstellingen en prestaties. Natuurlijk geheel naar uw wens!

Certificering en garantie

Bijna alle genoemde normeringen kunnen gecertificeerd worden door onafhankelijke certificerende instellingen die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA) welke weer door het Ministerie van Economische zaken is aangewezen. Certificering brengt extra kosten met zich mee. Voor u is het te bekijken waard of certificering strikt noodzakelijk is. U kunt natuurlijk een managementsysteem hebben en onderhouden zonder certificaat. Uw keuze van instelling hangt af van de branche waarin u werkzaam bent en de toegevoegde waarde die de instelling levert. In ieder geval krijgt u bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning altijd een certificeringgarantie!

Certificerende instellingen die onder toezicht staan van een eigen of een andere “raad van toezicht” hebben weinig tot geen toegevoegde waarde voor uw organisatie. Certificaten afgegeven door deze instellingen worden niet erkend door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Indien certificaten geŽist worden, doet u automatisch niet mee in een aanbesteding! a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning is onafhankelijk van alle gerenommeerde certificatie-instellingen.

Daarnaast wordt a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning regelmatig ingeschakeld door certificerende instanties als (lead-)auditor voor VCA*, VCA** en ISO 9001-certificeringen. Minimale eis hiervoor zijn de verplichte kwalificaties "Veiligheidskundige" en/of "Lead-auditor."  Deze werkervaring geeft een extra dimensie aan het opzetten, implementeren en onderhouden van uw managementsysteem.

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.