Sitemap  │  Zoeken

Wat is loon?

Onder loon verstaan we alles wat u uw werknemers geeft als tegenprestatie voor hun werk en inzet. We maken onderscheid tussen loon voor uw personeel, loon voor de loonbelasting en loon voor de werknemersverzekeringen.

De grens tussen beloningen en vergoedingen is niet altijd duidelijk: is een computer van de zaak een beloning of een vergoeding? Hoe ervaart uw werknemer dat en wat denken de Belastingdienst en de bedrijfsvereniging daarvan?

Loon voor uw personeel

Loon betaalt u alleen aan personeel in dienstbetrekking. Freelancers sturen een declaratie en voor uitzendkrachten krijgt u een rekening van het uitzendbureau. Voor hen hoeft u geen loonadministratie bij te houden. Voor de bepaling van de hoogte van het salaris kijkt u naar het soort werk, de vereiste opleiding, de opleiding en ervaring van uw medewerker en het aantal uren dat hij per week werkt.

Het kan zijn dat er voor uw bedrijfstak een CAO van kracht is. In dat geval heeft u een goede aanwijzing hoe hoog het loon moet zijn. U kunt dat navragen bij de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden DCA van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (070-333 4444).

Als er geen CAO geldt, kunt u misschien in de CAO van een vergelijkbare bedrijfstak kijken, of bij een collega navragen wat hij zijn personeel betaalt. Het CWI kan u ook adviseren welk loon voor de functie gebruikelijk is. Op de website van de Belastingdienst kunt u de loonheffing van uw werknemers berekenen.

Minimumloon

De ondergrens is het wettelijk bepaalde minimumloon, dat geldt voor ongeschoolde arbeid (bijvoorbeeld werk aan de lopende band of schoonmaakwerkzaamheden) bij een 40-urige werkweek. U kunt alleen mínder dan het minimumloon uitbetalen als uw werknemer minder dan 40 uur per week werkt of als hij jonger is dan 23 jaar (voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon). Een overzicht van de brutobedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon vindt u op de website van het ministerie van SZW

Let op: werkgevers die hun werknemers minder dan het wettelijk minimumloon betalen, kunnen daarvoor direct een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. De hoogte hiervan hangt af van de mate van ontduiking, maar kan oplopen tot maximaal € 6700,- per werknemer. Bovendien kan de Arbeidsinspectie een dwangsom opleggen om de werkgever te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.

Extra beloningen

U kunt uw waardering voor uw personeel ook laten blijken met eenmalige extraatjes, zoals een cadeautje met Kerstmis of met belastingvrije aanvullende uitkeringen en vergoedingen.

Loon voor de loonbelasting

Ieder voordeel dat uw werknemer geniet uit zijn dienstbetrekking ziet de Belastingdienst als loon, tenzij het uitdrukkelijk is vrijgesteld. Daarbij maakt het niet uit of uw werknemer er al of niet voor heeft gewerkt (een welkomstpremie is ook loon); ook hoeft de dienstbetrekking zelf niet meer te bestaan (denk aan een VUT-uitkering of pensioen). Over alle vormen van loon moet u loonbelasting inhouden.

Bijzondere beloningen

De loonbelasting maakt onderscheid tussen het normale loon, dat u iedere week of maand uitbetaalt, en bijzondere beloningen die u meestal maar eenmalig of een keer per jaar toekent. Voorbeelden van bijzondere beloningen zijn vakantiegeld, gratificaties en gevarentoeslag. Over bijzondere beloningen moet u een bedrag aan belasting inhouden dat afhankelijk is van het jaarloon in het voorafgaande jaar. In uw loonadministratie moet u dus ook normale en bijzondere beloningen van elkaar scheiden.

Fooien

De fooien die uw werknemers krijgen van klanten, zijn in principe belast. Omdat het meestal onmogelijk is om bij te houden hoeveel er in de fooienpot terechtkomt, moet u daarom een door de minister vastgesteld bedrag aan fooien bij het loon optellen. Ook als u bij het vaststellen van het loon van uw personeel rekening heeft gehouden met fooien, moet u dat geschatte bedrag aan fooien bij het loon optellen. De werknemer dient al zijn fooien op zijn belastingaangifte te melden.

Aanspraken

Als u uw werknemer toezegt om na verloop van tijd of onder bepaalde voorwaarden een premie of vergoeding te geven, behoort die toezegging tot het loon. Stel, u belooft uw verkoopmedewerker € 450,-  zodra hij een bepaalde omzet bereikt. Die aanspraak is al bij de toezegging belast; de latere uitbetaling van de premie is belastingvrij. Voor aanspraken die berusten op een pensioenregeling geldt de omkeerregeling: hier zijn de aanspraken op pensioen nog niet belast maar de latere pensioenuitkeringen wel.

Loon in natura

Onder loon in natura vallen bijvoorbeeld cadeaus. Geeft u uw personeel regelmatig extra's of voordeeltjes dan moet u de waarde daarvan bij het loon voor de loonbelasting optellen. Soms is het moeilijk om loon in natura in geld uit te drukken. De algemene regel is dat de prijs die uw werknemer onder normale omstandigheden voor de verstrekkingen zou moeten betalen, als loon geldt. Als het ongebruikelijk is om de verstrekking te gelde te maken, of als uw werknemer iets krijgt wat hij zelf nooit zou aanschaffen, hoeft u alleen het bedrag op te voeren dat de werknemer bespaart doordat hij het cadeau heeft gekregen.

Belastingvrije uitkeringen

Bij speciale gelegenheden mag u uw werknemers een belastingvrije uitkering geven:

bij dienstjubilea: maximaal een maandloon (1/12 van het vast overeengekomen jaarsalaris inclusief vakantiegeld en een eventuele vaste 13e maand), een keer toe te kennen na 25 jaar en een keer na 40 jaar; bij overlijden van de werknemer, diens echtgenote of kinderen: maximaal drie maandlonen;

uitkeringen uit fondsen: als u met uw personeel een sociaal ondersteuningsfonds of een vakantiefonds in het leven heeft geroepen, waaraan u de laatste vijf jaar niet meer heeft bijgedragen dan het personeel zelf, kan dit fonds onbelast uitkeringen doen aan uw werknemers, tenzij ze door toezeggingen of regels al aanspraak konden maken op die uitkeringen.

Belastingvrije vergoedingen

Uw werknemer maakt in verband met zijn werk ook kosten. Meestal kunt u die kosten belastingvrij vergoeden; denk aan reiskostenvergoeding of verhuiskosten.

Loon voor de werknemersverzekeringen

De basis voor de inhouding van de premies werknemersverzekeringen (ZFW, ZW, WW en WIA) is voor een groot deel gelijk aan het loon voor de loonbelasting: alle voordelen uit de dienstbetrekking moet u in de berekening meenemen, ook uitkeringen ZW, WW en WIA.

Het premieloon wijkt echter op vier punten af:

  • over loon uit vroegere dienstbetrekking (pensioen, VUT, maar ook wachtgeld, WW en WAO) zijn geen premies verschuldigd; meestal heeft u met deze loonbetalingen ook niets meer te maken;

  • de premies ZW, WW en WIA/WGA, die zijn berekend over het premieloon, zijn niet belastbaar voor de loonbelasting;

  • het werkgeversdeel aan de ziektekostenverzekering behoort niet tot het premieloon, wel tot het loon voor de loonbelasting.

  • De premies zijn verschuldigd per gewerkte dag. Boven bepaalde maxima van het premiedagloon hoeft u geen premies meer te berekenen. Voor de bestaande WAO-gevallen geldt daarnaast nog een premievrije voet per werkdag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt mei 2008)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.

advies | implementatie | advies alléén is niet genoeg!