Sitemap  │  Zoeken

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als er tijdens het werk iets gebeurt waardoor een derde schade lijdt, bent u daarvoor als ondernemer wettelijk aansprakelijk. Ok als het een fout van een van uw medewerkers betreft. U kunt de schade afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat wordt gedekt?
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook (bedrijfs)gebouwen f milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk,
vallen hieronder.

Het gaat hierbij om aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel maar ook materile schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. Als u bijvoorbeeld een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.
Als de schade geen personen of zaken treft, wordt gesproken over zuivere vermogensschade. Dit kan het geval zijn bij een verkeerd advies van een advocaat of notaris. Om dit risico af te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
.

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans ook schades die werknemers zelf oplopen tijdens het werk, bijvoorbeeld door een ongeluk of een fout van een collega. Maar ook claims voor beroepsziekten, zoals RSI, worden gedekt. Maar denk er hierbij wel aan dat u wettelijk gezien moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Premie en verzekerd bedrag
Dekking en premiestelling van een polis zijn afhankelijk van uw bedrijf en de ontplooide activiteiten. Een hoog verwacht risico zorgt voor een hogere premie, en vaak lagere dekking. Let er daarom bij het afsluiten goed op voor welke schade u wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. Zorg er ook voor dat het verzekerde bedrag hoog genoeg is.  

Niet gedekt
Een aantal zaken is bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgesloten van dekking. Voorbeelden daarvan zijn: opzet; milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals bodemverontreiniging; schade door/met motorrijtuigen- of luchtvaartuigen; schade aan geleverde zaken; overtreding van voorschriften.
In de polisvoorwaarden kunt u ook 'zaken onder opzicht' tegenkomen als uitsluiting. Dit betreft goederen die u bijvoorbeeld voor vervoer, bewaring of verwerking onder u heeft. Deze worden over het algemeen niet gedekt, al zijn er wel verzekeraars die een beperkte dekking bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt oktober 2009)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. a.p.scheltinga oa|mo kampen.

advies | implementatie | advies alln is niet genoeg!