Sitemap  │  Zoeken

Einde overgangstermijn ISO 14001 in zicht

Op 15 mei 2006 moeten alle organisaties met een gecertificeerd milieumanagementsysteem volledig voldoen aan de eisen in NEN-EN-ISO 14001:2004. Dan loopt de overgangstermijn af die organisaties hebben gekregen om over te stappen op deze nieuwe versie van de internationale norm.

De herziening is op 15 november 2004 vastgesteld en in maart is de Nederlandse vertaling verschenen: de NEN-EN-ISO 14001:2004. Deze is te bestellen bij NEN: www.nen.nl. Er is een overgangstermijn van 18 maanden vastgesteld. Zes maanden na publicatie van de internationale norm zullen alle auditprogramma’s gebaseerd moeten zijn op de nieuwe norm. Tijdens de volgende twaalf maanden dienen afwijkingen tegen de nieuwe norm te worden uitgeschreven. Deze afwijkingen dienen voor het einde van de overgangsperiode (15 mei 2006) te zijn opgelost.

De herziening van de norm had tot doel de bestaande eisen te verduidelijken en de afstemming met de ISO 9001:2000 te verbeteren en niet om geheel nieuwe eisen toe te voegen. De herziening bevat dus geen fundamentele veranderingen ten opzichte van de versie uit 1996, maar wel een aanzienlijk aantal kleinere aanpassingen.

Wat betreft de verduidelijking van bestaande eisen springen de een viertal veranderingen in het oog. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Toelichting belangrijkste veranderingen:

Versterking van het ketengerichte karakter van milieumanagement volgens ISO 14001.

In normpunt 4.3.1 is aangegeven dat een organisatie moet kijken naar de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten. De organisatie kijkt niet alleen naar de milieuaspecten die zij kan beheersen, maar ook naar de milieuaspecten die ze kan beïnvloeden.

Versterking van de naleving van wet- en regelgeving

De organisatie moet de van toepassing zijnde wettelijke en overige eisen identificeren en kennen. Daarnaast moet worden vastgesteld op welke manier deze eisen van toepassing zijn op de milieuaspecten van de organisatie.

Communicatie met externe partijen

In de norm is aangegeven dat een organisatie moet overwegen of zij met externe partijen zal communiceren. Het besluit moet worden vastgelegd. Dit houdt in dat een organisatie moet bepalen met welke externe partijen zij te maken heeft en welke informatie voor deze partijen belangrijk is. Op basis hiervan neemt de organisatie een besluit met welke partijen gecommuniceerd zal worden en op welke wijze.

De scope van het milieumanagementsysteem

Volgens de nieuwe norm moet de organisatie vastleggen op welke delen van de organisatie het milieumanagementsysteem van toepassing is. Dit is echter niet nieuw, maar in de nieuwe norm moet de scope bepaling expliciet worden vastgelegd. Ten aanzien van de scope mogen bedrijfsonderdelen niet worden uitgesloten om belangrijke milieuaspecten buiten het managementsysteem te houden. Uitsluitingen moeten in het besluit worden toegelicht.

Download hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.nen.nl, bijgewerkt maart 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -